Yandere Simulator Fanon Wikia
Advertisement

Hello!!!! My name is Re(mystery), I'm from Brazil and I really like Yandere Simulator.


OCs

Payton Miniwazawa

Paige Miniwazawa

Chike Aaron

Jiro Senri

Eri Senri

Akire Honoki

Kazuhiko Shiruba

Erika Honoki

Himiko Yamazaki

Kaiyo Ao

Chihaya Kobayashi

Hinata Nozomi

Sayaka Mizuki

Renata Figueira

Chika Shino

Mizu Takara

Miyuki Hirasawa

Akane Tomoko

Akemi Tomoko

Ae-Jeong Kim

Masaki Inoue

Rosé Matsuoka

Tallulah Inoue

Kohaku Nanami †

Chiasa Nanami

Saori Aguni

Harushi Kaneko

Yoshi Shinozaki

Fuyuko Sakura

Noor Oshiro

Kieran Oshiro

Akira Watanabe

Lizanna Chaudhari

Momoka Voronin

Laalamani Chaudhari

LoGaN

Hanako Mashida

Bibi Aiza

Makoto Yakumo

Ayumi Nishijima

Ayame Kawaguchi

Kai Kawaguchi

Azusa Nishijima

Gaudencia Aiza

Sungmin Cho

Ayumu Aishi

Kaede Kawaguchi

Fanons

Ayano Aishi

Advertisement